Hướng dẫn cập nhật thông tin Chữ ký số lên hệ thống Hải quan điện tử tại địa chỉ https://www.customs.gov.vn

Để thực hiện truyền tờ khai Hải quan Điện tử, yêu cầu Số serial Chứng thư số (CTS) trong USB Token Chữ ký số (CKS) BkavCA phải trùng với Số serial CTS đã được cập nhật trên Website của Tổng cục Hải quan và trên Hệ thống VNACCS. Do vậy, nếu thông tin CTS trong USB Token…