Gửi hàng thực phẩm từ Việt Nam sang Mỹ (Hoa Kỳ) cần lưu ý điều gì?

Gửi hàng thực phẩm từ Việt Nam sang Mỹ (Hoa Kỳ) cần lưu ý điều gì? Thực phẩm muốn vận chuyển sang Mỹ có cần phải nắm rõ tất cả các thủ tục? Hàng hóa có khả năng bị hải quan Mỹ trả lại? Bạn vẫn luôn lo lắng rằng loại hàng như thế nào…