Mục đích, Chức năng, Phân loại Vận đơn hàng không ( Airway Bill)

Mục đích, Chức năng, Phân loại Vận đơn hàng không (Airway Bill) Mục đích sử dụng vận đơn hàng không Airwayill- AWB Vê cơ bản bạn sẽ thấy vận đơn hàng không sẽ có tác dụng như sau: Được xem như hợp đòng vận tải giữa người chuyên chở và  người gửi hàng Đây bằng…