Tiêu chuẩn xuất khẩu HACCP

HACCP là gì? Cách đạt tiêu chuẩn xuất khẩu HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) là “Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn. Tiêu chuẩn xuất khẩu HACCP là một công cụ để đánh giá các mối nguy và thiết lập các hệ thống kiểm soát. Tiêu chuẩn xuất khẩu HACCP tập trung vào việc phòng ngừa…