Phân loại container - Đường biển

Phân loại container – Đường biển

Các loại container đường biển được chia thành hai nhóm chính: Theo tiêu chuẩn và không theo tiêu chuẩn ISO Loại không theo tiêu chuẩn có thể tương tự container ISO về hình dáng kích thước, nhưng không được sử dụng rộng rãi và nhất quán do không được tiêu chuẩn hóa. Theo tiêu chuẩn…